گیاه Rhamnus grandiflora

Rhamnus grandiflora
-
0
C.Y.Wu. ex Y.L.Chen.
-
1
Rhamnaceae

عکس

4
4
خزان کننده
درختچه
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-