گیاه Rhamnus japonica

Rhamnus japonica
-
1
Maxim.
-
1
Rhamnaceae
R. globosus. Sieb.&Zucc. non Bunge.

عکس

3
0
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

پوست
تب بر
قی آور
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)

استفاده خوراکی

برگ

سایر موارد استفاده

چوب
ماده رنگ