گیاه Rhamnus lycioides

Rhamnus lycioides
-
0
L.
-
0
Rhamnaceae
R. graecus. R. oleoides.

عکس

0
0
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

سایر موارد استفاده

ماده رنگ