گیاه Rhamnus nepalensis

Rhamnus nepalensis
-
1
(Wall.)Lawson.
-
1
Rhamnaceae

عکس

1.5
2
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

متفرقه

استفاده خوراکی

میوه