گیاه Rhamnus saxatilis

Rhamnus saxatilis
-
0
L.
Avignon Berry
0
Rhamnaceae
R. infectoria. L.

عکس

2
0
خزان کننده
درختچه
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

سایر موارد استفاده

ماده رنگ