گیاه Rhodiola rosea

Rhodiola rosea
ریشه طلایی
3
L.
Rose Root
2
Crassulaceae
Sedum rhodiola. S. rosea. (L.)Scop.

عکس

0.3
0.3
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
زنبور ها، مگس ها
بله
نه
خیر
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده دارویی

افزایش دهنده مقاومت بدن
مخفف سل
مقوی معده

استفاده خوراکی

برگ
ریشه
ساقه

قسمت مورد استفاده

ریشه

سایر موارد استفاده

اسانس
پوشش زمین