گیاه Rhodiola tibetica

Rhodiola tibetica
-
0
(Hook.f.&Thom.)S.H.Fu.
-
1
Crassulaceae
Sedum tibeticum. Hook.f.&Thom.

عکس

0.25
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
حشرات
بله
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ