گیاه Rhus ambigua

Rhus ambigua
-
0
Lavall. ex Dipp.
-
0
Anacardiaceae
R. orientalis. R. toxicodendron hispida. Toxicodendron orientale. T. radicans orientale. (Greene.)Gillis.

عکس

0
0
خزان کننده
بالا رونده
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
زنبور ها
نه
نه
بله
-
-

سایر موارد استفاده

رنگ آمیزی دائمی
روغن غیر خوراکی
ماده رنگ
یک نوع لاک الکل