گیاه Rhus chinensis

Rhus chinensis
-
3
Mill.
Chinese Gall
3
Anacardiaceae
R. javanica. non L. R. osbeckii. R. semialata.

عکس

6
0
خزان کننده
درخت
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
زنبور ها
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

آنتی سپتیک، گندزدا
بندآورنده خون
تصفیه کننده (خون)، سم زدایی از خون
صفرا آور
ضد کرم
ضد ورم
قابض

استفاده خوراکی

بستن شیر سویا (ساخت پنیر)
جایگزین نمک
میوه

سایر موارد استفاده

تانین
جوهر
رنگ آمیزی دائمی
روغن غیر خوراکی
ماده رنگ
موم