گیاه Rhus glabra

Rhus glabra
-
3
L.
Smooth Sumach
4
Anacardiaceae

عکس

3
3
خزان کننده
درختچه
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
زنبور ها
نه
نه
بله
-
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

آنتی سپتیک، گندزدا
اشتها آور
التهاب زا
بندآورنده خون
پماد محافظ و ترمیم کننده پوست
تب بر
چشمی
خنک کننده
شیرافزا
قابض
قاعده آور
قی آور

استفاده خوراکی

ریشه
ساقه
میوه
نوشیدن

سایر موارد استفاده

بادشکن
پرچین
پیشگام (احیای زمین)
تانین
تثبیت خاک
چوب
رنگ آمیزی دائمی
روغن غیر خوراکی
ماده رنگ