گیاه Rhus punjabensis sinica

Rhus punjabensis sinica
-
2
(Diels.)Rehder.&E.H.Wilson.
-
3
Anacardiaceae
R. sinica.

عکس

12
0
خزان کننده
درخت
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
زنبور ها
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

آنتی سپتیک، گندزدا
بندآورنده خون
قابض

استفاده خوراکی

میوه
نوشیدن

سایر موارد استفاده

تانین
رنگ آمیزی دائمی
روغن غیر خوراکی
ماده رنگ