گیاه Rhus sempervirens

Rhus sempervirens
-
1
Scheele.
-
2
Anacardiaceae

عکس

3.5
0
همیشه سبز
درختچه
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
زنبور ها
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

ضد آسم

استفاده خوراکی

میوه
نوشیدن

سایر موارد استفاده

رنگ آمیزی دائمی
روغن غیر خوراکی
ماده رنگ