گیاه Rhus x pulvinata

Rhus x pulvinata
-
2
Greene.
-
4
Anacardiaceae

عکس

3
5
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
زنبور ها
نه
نه
بله
-
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

آنتی سپتیک، گندزدا
تب بر
خنک کننده
قابض
قاعده آور
مدر، ادرارآور
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

ریشه
ساقه
میوه
نوشیدن

سایر موارد استفاده

بادشکن
تانین
تثبیت خاک
چوب
رنگ آمیزی دائمی
روغن غیر خوراکی
ماده رنگ