گیاه Ribes californicum

Ribes californicum
-
0
Hook.&Arn.
Hillside Gooseberry
2
Grossulariaceae
Grossularia californica. (Hook.&Arn.)Cav.&Brit.

عکس

0
0
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

میوه