گیاه Ribes gayanum

Ribes gayanum
-
0
(Spach.)Steud.
-
3
Grossulariaceae
R. villosum.

عکس

1.5
0
همیشه سبز
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

میوه

قسمت مورد استفاده

گل