گیاه Rubia chinensis

Rubia chinensis
-
0
Regel.&Maack.
-
1
Rubiaceae
R. mitis. R. pedicellata.

عکس

0.1
0.3
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ