گیاه Rubia khasiana

Rubia khasiana
-
0
Kurz.
-
0
Rubiaceae

عکس

0
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

سایر موارد استفاده

ماده رنگ