گیاه Rubia peregrina

Rubia peregrina
-
1
L.
Wild Madder
0
Rubiaceae

عکس

0.1
0
همیشه سبز
چندساله
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده دارویی

سقط آور
قاعده آور
مدر، ادرارآور
مقوی میل جنسی، مقوی قوه باه

سایر موارد استفاده

ماده رنگ