گیاه Rubia sikkimensis

Rubia sikkimensis
-
0
Kurz.
-
0
Rubiaceae

عکس

2
0
-
بالا رونده چند ساله
-
نه
نه
نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

سایر موارد استفاده

ماده رنگ