گیاه Ruscus aculeatus

Ruscus aculeatus
-
3
L.
Butcher's Broom
1
Ruscaceae

عکس

0.75
1
همیشه سبز
درختچه
کند
بله
نه
سایه کامل، نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
حشرات
بله
نه
-
-
-

استفاده دارویی

برطرف کننده انسداد مجاری بدن
تصفیه کننده (خون)، سم زدایی از خون
تنگ کننده عروق
محرک تعریق
مدر، ادرارآور
مسهل (ملایم)

استفاده خوراکی

جایگزین قهوه
ساقه

سایر موارد استفاده

پوشش زمین
تمیز کننده
جاروب