گیاه Sabal etonia

Sabal etonia
-
0
Swingle. ex Nash.
Scrub Palmetto
2
Palmae

عکس

3
2
همیشه سبز
درختچه
کند
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

سایر موارد استفاده

تانین
فیبر