گیاه Sagittaria latifolia

Sagittaria latifolia
-
1
Willd.
Duck Potato
5
Alismataceae
S. obtusa. S. variabilis.

عکس

1.2
0.3
-
چندساله
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک تر (باتلاقی)، گیاهان آبزی
نه
-
یک پایه
حشرات
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

ضماد
هضم یار، دیجستیو

استفاده خوراکی

ریشه