گیاه Sagittaria rigida

Sagittaria rigida
-
0
Pursh.
-
4
Alismataceae

عکس

0.15
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک تر (باتلاقی)، گیاهان آبزی
نه
-
یک پایه
-
نه
بله
-
-
-

استفاده خوراکی

ریشه