گیاه Salix alba

Salix alba
فک، بید سفید
3
L.
White Willow
2
Salicaceae

عکس

25
10
خزان کننده
درخت
سریع
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
نه
خیر
دو پایه
زنبور ها
نه
نه
خیر
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده دارویی

آرامبخش
آنتی سپتیک، گندزدا
تب بر
خواب آور
ضد التهاب
ضد تب نوبه (یا تب متناوب)
ضد درد
قابض
محرک تعریق
مدر، ادرارآور
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

برگ
پوست داخلی درخت و درختچه ها
چای

سایر موارد استفاده

بادشکن
پیشگام (احیای زمین)
چوب
ریسمان
زغال چوب
سبد
کاغذ