گیاه Salix alba vitellina

Salix alba vitellina
-
3
(L.)Stokes.
Golden Willow
2
Salicaceae

عکس

20
10
خزان کننده
درخت
سریع
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
نه
خیر
دو پایه
زنبور ها
نه
نه
خیر
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده دارویی

آرامبخش
آنتی سپتیک، گندزدا
تب بر
خواب آور
درمان با گل به روش باخ
ضد التهاب
ضد تب نوبه (یا تب متناوب)
ضد درد
قابض
محرک تعریق
مدر، ادرارآور
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

برگ
پوست داخلی درخت و درختچه ها
چای

سایر موارد استفاده

بادشکن
چوب
ریسمان
زغال چوب
سبد
کاغذ