گیاه Salix pentandra

Salix pentandra
-
3
L.
Bay Willow
2
Salicaceae

عکس

10
10
خزان کننده
درخت
سریع
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
نه
خیر
دو پایه
زنبور ها
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

تب بر
ضد درد

استفاده خوراکی

برگ
پوست داخلی درخت و درختچه ها

قسمت مورد استفاده

برگ

سایر موارد استفاده

خوشبوکننده
سبد