گیاه Santalum murrayanum

Santalum murrayanum
-
0
C.A.Gardn.
-
1
Santalaceae

عکس

0
0
همیشه سبز
درخت
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

پوست داخلی درخت و درختچه ها