گیاه Saururus cernuus

Saururus cernuus
-
1
L.
Swamp Lily
0
Saururaceae

عکس

0.5
0.3
-
چندساله
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک تر (باتلاقی)، گیاهان آبزی
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

آرامبخش
ضد روماتیسم
ضماد
مقوی معده

قسمت مورد استفاده

گل