گیاه Saururus chinensis

Saururus chinensis
-
2
(Lour.)Baill.
-
0
Saururaceae
S. loureier.

عکس

1.2
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک تر (باتلاقی)، گیاهان آبزی
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

تب بر
تصفیه کننده (خون)، سم زدایی از خون
ضد انگل- انگل کش
ضد تب نوبه (یا تب متناوب)
ضد ورم
ضماد
مدر، ادرارآور
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)