گیاه Scabiosa columbaria

Scabiosa columbaria
طوسک کفتری، گل کبوتر
0
L.
Pigeon's Scabious
1
Dipsacaceae

عکس

0.75
0.75
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک خشک، خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
زنبور ها، بال پولکداران
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ