گیاه Scabiosa japonica

Scabiosa japonica
-
0
Miq.
-
1
Dipsacaceae

عکس

0.3
0
-
دو ساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ
ریشه