گیاه Scilla scilloides

Scilla scilloides
-
1
(Lindl.)Druce.
-
1
Hyacinthaceae
S. sinensis. (Lour.)Merrill.

عکس

0.4
0.05
-
پیاز
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

ضماد

استفاده خوراکی

برگ
ریشه

قسمت مورد استفاده

گل