گیاه Scirpus cyperinus

Scirpus cyperinus
-
0
(L.)Kunth.
Woolly Grass Bulrush
1
Cyperaceae

عکس

1.5
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)، گیاهان آبزی
نه
-
نر و ماده
باد
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

بذر

سایر موارد استفاده

پر کردن (بالش، تشک و غیره)
تار و پود (بافندگی)