گیاه Scirpus maritimus

Scirpus maritimus
تزک، بوریا
1
L.
Seaside Bulrush
3
Cyperaceae
Bolboschoenus maritimus. (L.)Pallas.

عکس

1
1
-
چندساله
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)، گیاهان آبزی
نه
-
یک پایه
باد
نه
بله
-
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده دارویی

قابض
مدر، ادرارآور

استفاده خوراکی

بذر
ریشه

سایر موارد استفاده

تار و پود (بافندگی)
سبد