گیاه Sedum acre

Sedum acre
-
2
L.
Common Stonecrop
1
Crassulaceae

عکس

0.05
0.3
همیشه سبز
چندساله
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
زنبور ها، مگس ها، خودگشنی
بله
نه
خیر
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده دارویی

التهاب زا
بهبود دهنده زخم
ضد کرم، کرم کش
قابض
کاهنده فشارخون
مراقبت از پا
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)

استفاده خوراکی

ادویه
برگ

سایر موارد استفاده

پوشش زمین