گیاه Sedum aizoon

Sedum aizoon
-
1
L.
-
1
Crassulaceae

عکس

0.4
0.4
همیشه سبز
چندساله
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
حشرات
بله
نه
خیر
-
-

استفاده خوراکی

برگ