گیاه Sedum album

Sedum album
ناز سفید
1
L.
Small Houseleek
1
Crassulaceae
S. athoum. S. balticum. S. turgidum.

عکس

0.1
0.5
همیشه سبز
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
زنبور ها، مگس ها، خودگشنی
بله
نه
خیر
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده دارویی

ضد التهاب
ضماد

استفاده خوراکی

برگ

سایر موارد استفاده

پوشش زمین