گیاه Sedum forsterianum

Sedum forsterianum
-
0
Sm.
Stonecrop
1
Crassulaceae

عکس

0.2
0
همیشه سبز
چندساله
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
زنبور ها، مگس ها، خودگشنی
بله
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ