گیاه Sedum lanceolatum

Sedum lanceolatum
-
1
Torr.
Spearleaf Stonecrop
1
Crassulaceae

عکس

0.15
0
همیشه سبز
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
حشرات
بله
نه
-
-
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

تسهیل کننده زایمان
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)

استفاده خوراکی

برگ