گیاه Sedum lineare

Sedum lineare
ناز بازفتی
1
Thunb.
-
1
Crassulaceae

عکس

0.25
0.5
همیشه سبز
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
بله
نه
-
-
-

استفاده دارویی

ضماد

استفاده خوراکی

برگ