گیاه Sedum makinoi

Sedum makinoi
-
2
Maxim.
-
1
Crassulaceae

عکس

0.2
0.3
همیشه سبز
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
حشرات
بله
نه
-
-
-

استفاده دارویی

تب بر
تصفیه کننده (خون)، سم زدایی از خون
ضد ورم
ضماد
قابض خونریزی

استفاده خوراکی

برگ