گیاه Sedum oreganum

Sedum oreganum
-
0
Nutt.
-
1
Crassulaceae

عکس

0.15
0.3
همیشه سبز
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
حشرات
بله
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ

سایر موارد استفاده

پوشش زمین