گیاه Sedum rupestre

Sedum rupestre
-
0
L.
Crooked Yellow Stonecrop
1
Crassulaceae

عکس

0.1
0.3
همیشه سبز
چندساله
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
زنبور ها، مگس ها، بال پولکداران، خودگشنی
بله
نه
خیر
-
-

استفاده خوراکی

برگ

سایر موارد استفاده

پوشش زمین