گیاه Sedum sediforme

Sedum sediforme
-
0
(Jacq.)Pall.
-
1
Crassulaceae
S. altissimum. S. nicaeense.

عکس

0.5
0
همیشه سبز
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ