گیاه Sedum spurium

Sedum spurium
ناز دروغین
0
M.Bieb.
Caucasian Stonecrop
1
Crassulaceae
S. ciliare. S. congestum. S. crenatum. S. dentatum. S. denticulatum. S. lazicum.

عکس

0.15
0.5
همیشه سبز
چندساله
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
حشرات
بله
نه
خیر
-
-

استفاده خوراکی

برگ

سایر موارد استفاده

پوشش زمین