گیاه Sedum stoloniferum

Sedum stoloniferum
ناز استولون دار، ناز ساقه رونده
0
S.G.Gmel.
-
1
Crassulaceae
S. ibericum.

عکس

0.2
0.5
همیشه سبز
چندساله
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
حشرات
بله
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ