گیاه Sedum telephium

Sedum telephium
-
2
L.
Orpine
1
Crassulaceae
S. carpathicum. S. fabaria. S. purpurascens. Hylotelephium telephium. (L.)H.Ohba.

عکس

0.45
0.3
-
چندساله
-
بله
نه
سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
زنبور ها، مگس ها، خودگشنی
بله
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

پوست
سیتواستاتیک
قابض

استفاده خوراکی

برگ
ریشه