گیاه Sempervivum caucasicum

Sempervivum caucasicum
-
0
Rupr.
-
1
Crassulaceae

عکس

0.2
0
همیشه سبز
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
بله
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ