گیاه Sempervivum tectorum

Sempervivum tectorum
ابرون کبیر
3
L.
Houseleek
1
Crassulaceae

عکس

0.15
0.2
همیشه سبز
چندساله
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
بله
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

بهبود دهنده زخم
تیمار اثرات نیش حشرات
خنک کننده
زگیل
قابض
مدر، ادرارآور
مسکن دندان درد

استفاده خوراکی

برگ
نوشیدن