گیاه Sicyos angulatus

Sicyos angulatus
-
1
L.
Bur Cucumber
1
Cucurbitaceae

عکس

8
0
-
بالا رونده یکساله
سریع
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
بله
یک پایه
حشرات
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

بیماریهای آمیزشی یا مقاربتی

استفاده خوراکی

برگ
میوه